Předplaťte si SEDMIČKU, EXKLUZIV nebo INSTINKT a hrajte o vánoční dárky za 150.000 Kč pro celou rodinu

Soutěžit můžete
od 5. 11. 2018 do 16. 12. 2018


Máme pro vás desítky dárečků, které potěší každého člena rodiny. Na své si přijde maminka i tatínek ale také děti či prarodiče. Stačí si v období mezi 5.11.2018 až do 16.12.2018 předplatit roční předplatné jednoho z časopisů Sedmička, Instinkt nebo Exkluziv a krátce nám napsat, proč právě vy byste měli v naší soutěži vyhrát.

Své příběhy nám napište na marketing@empresamedia.cz

Výhercem se stanou tři nejzajímavější příběhy. Každého výherce odměníme balíčkem dárků v hodnotě 50.000 Kč.

O CO SOUTĚŽÍME


Soutěžíme celkem o tři balíčky dárků v celkové hodnotě 150.000 Kč.

Jeden balíček obsahuje:

 • Kávovary v hodnotě 4798 Kč
 • Povlečení Matějovský v hodnotě 3098 Kč
 • Ručníky/osušky Matějovský v hodnotě 1180 Kč
 • Deka Matějovský v hodnotě 990 Kč
 • Pyžamo Matějovský v hodnotě 2ks 1700 Kč
 • Župan Matějovský 2ks v hodnotě 1390 Kč
 • Elektronika v hodnotě 5639 Kč
 • Kosmetika v hodnotě 2313 Kč
 • Parfémy AVON v hodnotě 1399 Kč
 • Wellness pobyt v zámeckém hotelu Loučeň pro 2 osoby v hodnotě 4500 Kč
 • Vybavení do kuchyně v hodnotě 6000 Kč
 • Produkty ALBI v hodnotě 2396 Kč
 • Fatboy produkty v hodnotě 3779 Kč
 • Chacharel luxusní šátek v hodnotě 5000 Kč
 • Terezia Company produkty v hodnotě 1000 Kč
 • Knížky v hodnotě 5000 Kč
 • Knížky dětské v hodnotě 2000 Kč
 • Mattel hračky v hodnotě 2000 Kč
 • Nářadí v hodnotě 299 Kč
 • Puzzle v hodnotě 999 Kč
 • Komiksy v hodnotě 1500 Kč
 • Dětské hry v hodnotě 747 Kč
 • Památník v hodnotě 129 Kč
 • CD v hodnotě 300 Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE


Pravidla marketingové soutěže „Vyhraj dárky“
(dále jen „pravidla“)

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem marketingové soutěže pod názvem „Vyhraj dárky“ (dále jen „soutěž“) je společnost EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1309/4, PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6907 (dále jako „pořadatel“ nebo „EMPRESA MEDIA“).

2. Doba trvání soutěže

2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 5. 11. 2018 od 00:00 hod. do 16. 12. 2018 do 23:59 hod. včetně.

3. Účastníci soutěže

3.1 Tato soutěž je určena všem osobám s trvalým bydlištěm na území České republiky starším osmnácti let (dále jen „soutěžící“), s výjimkou zaměstnanců pořadatele, jakož i všech společností tvořících s pořadatelem koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, a dále jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 771 až § 773 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2 Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou, počet předplatných na jednu osobu však není omezen.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně a včas splní všechny podmínky soutěže.

4. Pravidla účasti v soutěži

4.1 Soutěžícím se stane ten, kdo v době trvání soutěže závazně objedná vyplněním formuláře na webové stránce www.vyhrajdarky.cz nebo na www.shop.tyden.cz (dále jen „předplatitel“) u společnosti EMPRESA MEDIA
* roční předplatné časopisu EXKLUZIV, tj. celkem 26 výtisků za cenu 494 Kč vč. DPH
* nebo roční předplatné časopisu SEDMIČKA, tj. celkem 50 výtisků za cenu 612 Kč vč. DPH
* nebo roční předplatné časopisu INSTINKT, tj. celkem 50 výtisků za cenu 969 Kč vč. DPH
a současně
(ii) při objednávce předplatného uvede formou krátkého slovního vyjádření (příběhu) své důvody, proč by měl/a soutěž vyhrát právě on/ona, s tím, že bude usilovat o co nejzajímavější, nejvtipnější a/nebo nejoriginálnější příběh;
a současně
(iii) uhradí cenu předplatného ve výši 494 Kč vč. DPH nebo 612 Kč vč. DPH tak, aby byla platba nejpozději v poslední den trvání soutěže připsána na bankovní účet společnosti EMPRESA MEDIA.
Soutěžícím se rovněž stane ten, v jehož prospěch předplatitel roční předplatné sjednal, za podmínky, že předplatitel řádně uhradil cenu předplatného v termínu dle čl. 4.1 bodu (iii) Pravidel, a kdo místo předplatitele splnil podmínku dle čl. 4.1 bodu (ii) Pravidel. V tomto případě se soutěžícím stává na místo předplatitele.

4.2 Do soutěže bude zařazen jen takový soutěžící, který projeví výslovný souhlas se svojí účastí v soutěži a s těmito Pravidly. Soutěžící, který je zároveň předplatitelem, projeví svůj výslovný souhlas s účastí v soutěži a s těmito Pravidly okamžikem dokončení závazné objednávky, resp. okamžikem odeslání vyplněného formuláře (objednávky předplatného) na webové stránce www.shop.tyden.cz nebo www.vyhrajdarky.cz. Ten, kdo se stane soutěžícím na místo předplatitele, projeví výslovný souhlas s účastí v soutěži a těmito Pravidly splněním podmínky dle čl. 4.1 bodu (iii) Pravidel.

4.3 Výsledky soutěže vyhodnocuje a výherce určí pořadatel po skončení soutěže, postupem dle čl. 6 Pravidel.

5. Výhry

5.1 Výhry v této soutěži jsou určeny pro soutěžící, kteří se po vyhodnocení umístí na prvních třech místech.

5.2 Do soutěže jsou vloženy 3 (slovy: tři) balíčky výher v celkové hodnotě 150.000 Kč

Balíček obsahuje

 • Kávovary v hodnotě 4798 Kč
 • Povlečení Matějovský v hodnotě 3098 Kč
 • Ručníky/osušky Matějovský v hodnotě 1180 Kč
 • Deka Matějovský v hodnotě 990 Kč
 • Pyžamo Matějovský v hodnotě 2ks 1700 Kč
 • Župan Matějovský 2ks v hodnotě 1390 Kč
 • Elektronika v hodnotě 5639 Kč
 • Kosmetika v hodnotě 2313 Kč
 • Parfémy AVON v hodnotě 1399 Kč
 • Wellness pobyt v zámeckém hotelu Loučeň pro 2 osoby v hodnotě 4500 Kč
 • Vybavení do kuchyně v hodnotě 6000 Kč
 • Produkty ALBI v hodnotě 2396 Kč
 • Fatboy produkty v hodnotě 3779 Kč
 • Chacharel luxusní šátek v hodnotě 5000 Kč
 • Terezia Company produkty v hodnotě 1000 Kč
 • Knížky v hodnotě 5000 Kč
 • Knížky dětské v hodnotě 2000 Kč
 • Mattel hračky v hodnotě 2000 Kč
 • Nářadí v hodnotě 299 Kč
 • Puzzle v hodnotě 999 Kč
 • Komiksy v hodnotě 1500 Kč
 • Dětské hry v hodnotě 747 Kč
 • Památník v hodnotě 129 Kč
 • CD v hodnotě 300 Kč

6. Mechanismus pro výběr výherce

6.1 Výherci budou vybráni ze všech soutěžících zařazených do soutěže postupem dle čl. 4.1 Pravidel.

6.2 Výherce vybere sedmičlenná porota, určená pořadatelem, složená ze zástupců pořadatele a známých osobností.

6.3 Zasedání poroty proběhne nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže.

6.4 Porota vybere 3 výherce, jejichž příběh o důvodech, proč by měli vyhrát soutěž, vyhodnotí porota jako nejzajímavější, nejvtipnější a/nebo nejoriginálnější, a určí konečné pořadí výherců.

6.5 O konečném pořadí výherců na prvním, druhém a třetím místě rozhodne porota tajným hlasováním.

6.6 Každý člen poroty má jeden hlas. Porota nejprve vybere výherce 1. ceny a poté výherce 2. a 3. ceny. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů členů poroty.

6.7 Výhry budou předány výhercům v sídle pořadatele.

6.8 Předání výher bude individuálně dohodnuto s jednotlivými výherci a může podléhat dalším podmínkám stanoveným pořadatelem (např. podpis příslušné smlouvy).

6.9 Výhru ve formě poukázky je pořadatel oprávněn nahradit více poukázkami o nižší hodnotě, za předpokladu, že celková hodnota těchto poukázek se bude rovnat hodnotě výhry; pořadatel je rovněž oprávněn nahradit poukázku přímo zbožím, které tvoří výhru.

7. Další pravidla soutěže

7.1 Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webových stránkách www.vyhrajdarky.cz a www.shop.tyden.cz.

7.2 V případě, že pořadatel zjistí, že výherce nesplňuje Pravidla nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání výherce, nemá takový výherce na výhru nárok. V takovém případě vybere porota dle výše uvedeného mechanismu pro výběr výherce jiného výherce. Nově vybraný výherce nastupuje na třetí místo. Mění-li se z těchto důvodů výherce na prvním místě, zbývající výherci se posouvají o jedno výherní místo nahoru; mění-li se takto výherce na druhém místě, nastupuje na jeho místo výherce z místa třetího.

7.3 Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoli jiné plnění. Pořadatel není soutěžícím nijak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než jaká jsou uvedena v Pravidlech.

7.4 Výhra ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (funkčnost telefonních linek, sítě apod.). Pořadatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

7.5 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.vyhrajdarky.cz a www.shop.tyden.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla.

8. Osobní údaje

8.1 Udělením souhlasu s účastí soutěžícího v soutěži a s Pravidly postupem dle čl. 4.2 Pravidel současně soutěžící uděluje svůj souhlas s tím, aby jeho/její jméno, příjmení, místo bydliště, podobizna a případně rozhovor byly v rámci této soutěže a při její propagaci zveřejňovány v médiích, zejména v periodikách vydávaných pořadatelem.

8.2 Soutěžící dále uděluje udělením souhlasu se svou účastí v soutěži a s Pravidly postupem dle čl. 4.2 Pravidel, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže společnosti EMPRESA MEDIA za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to do odvolání souhlasu.

8.3 Soutěžící má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvolán.

8.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této soutěži. Obdrží-li pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů, má toto automaticky za následek zrušení účasti soutěžícího v této soutěži bez náhrady.

9. Dárek pro předplatitele

V souvislosti se soutěží odměňuje pořadatel každého předplatitele/předplatitelku dárkem k předplatnému dle aktuální nabídky na shop.tyden.cz.

10. Závěrečné ustanovení

10.1 Tato pravidla jsou platná a účinná od 5. 11. 2018.

EMPRESA MEDIA, a.s.

Výherci


Renata Holcová – Mikulov

"Srdečně děkuji za nádhernou výhru. Tolik nádherných dárků potěšilo celou mou rodinu. I nadále budu soutěžit 😀. Renata Holcová"

Petra Šmídková – Stříbro

Marie Ručková – Frýdek Místek

Organizátor


Časopis EXKLUZIV je průvodce světem slavných a úspěšných osobností. Přináší exkluzivní pohled do jejich soukromí, podrobně mapuje nejdůležitější akce, životy předních zpěvaček, hereček i podnikatelek. Poodkrývá svět luxusu a přináší nejnovější témata z oblasti módy, kosmetiky, kultury, zdravého životního stylu a gastronomie.

 

Společenský týdeník vydávaný od roku 2012. Společenský týdeník, ve kterém naleznete exkluzivní rozhovory s českými celebritami. Přináší aktuální informace ze světa našich a zahraničních hvězd i příběhy neobyčejných lidí. Součástí každého vydání jsou recepty, křížovky, horoskopy a TV program.

 

Časopis Instinkt je společensko-reportážní týdeník. Přináší profilové a exkluzivní rozhovory, domácí i zahraniční reportáže, příběhy zajímavých a neobyčejných lidí, zavede vás do všech koutů naší planety, seznámí s předními trendy civilizace či ukáže svět stylového oblékání.

Vydavatel


Mediální dům EMPRESA MEDIA patří mezi největší česká vydavatelství a díky celoplošné televizi TV Barrandov i mezi významné hráče na televizním trhu. Široké portfolio titulů vykazuje rostoucí zájem mezi čtenáři, a i proto EMPRESA MEDIA v poslední době vstupuje na trh s novými časopisy a televizními kanály. EMPRESA MEDIA vydává zpravodajský týdeník TÝDEN, společenské týdeníky INSTINKT a SEDMIČKA, čtrnáctideník EXKLUZIV, měsíčník Interview, a samostatné speciály Sedmička Křížovky, Sedmička Křížovky XXL, Sedmička Naše životy, TÝDEN 111 miliardářů aj.

EMPRESA MEDIA, a.s.
Mikuleckého 1309/4
147 00 Praha 4 ‒ Braník

222 994 111